marți, 3 ianuarie 2012

ContestațieSubsemnatul, în temeiul OuG nr.1/2011, Anexa 3, Art.22, alin (1), contest în termen Decizia nr. 5...2 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr.1/2011, emisă la data de 07.12.2011 și primită prin poștă la data de 3 ianuarie 2012, în întregul ei.

Motivele contestației:
A.    Decizia de revizuire a pensiei, contestată, nu este legală, deoarece nu cuprinde temeiurile de fapt și de drept care au stat la baza revizuirii, deși Art.21 (1) din Anexa 3 la OuG nr.1/2011 prevede că aceste mențiuni sunt obligatorii:
a.       Lipsește mențiunea privind legalitatea emiterii unei decizii „pentru limită de vârstă”, în condițiile în care am avut vârsta de 49 de ani la data trecerii în rezervă cu drept de pensie militară de stat și am avut vârsta de 57 de ani la data emiterii acestei decizii de revizuire a pensiei, iar în actul legal menționat în decizie, respectiv OuG nr.1/2011 nu se spune nimic despre transformarea pensiilor militare de stat în pensii pentru limită de vârstă și nici vârsta de la care se pot acorda aceste pensii pentru limită de vârstă.
b.      Mai lipsește mențiunea privind faptele pe baza cărora s-au constat cele înscrise în decizia contestată, menționarea „actelor aflate la dosarul de pensionare” nefiind suficientă, deoarece acolo nu se regăsesc date privind „veniturile brute/nete, după caz, realizate lunar, utilizate la calculul punctajului lunar cuprind drepturile salariale și cele asimilate acestora, încasate de beneficiari conform legislației în vigoare la data acordării lor”, așa cum expres prevede OuG nr.1/2011. La data întocmirii dosarului, nu au fost incluse aceste date, deoarece nu erau necesare, potrivit legii în vigoare la acea dată. Nici includerea în plicul de corespondență prin care am primit decizia a unui tabel cu „date și elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual și al stagiului de cotizare” nu poate fi luată în considerare, deoarece aceste pagini nu fac parte din decizie, deși actul legal menționat obligă ca această decizie să cuprindă, în interiorul său și nu al plicului aceste fapte.
B.     Decizia de pensie contestată nu este autentică, deoarece Casa de Pensii Sectorială, dacă aparține Sistemului Public de Asigurări Sociale nu poate emite documente sub antetul ROMÂNIA, deoarece sistemul acesta este public și nu de stat. În plus, nu este menționat numele persoanei care a semnat acest document, ci doar funcția aceslei persoane, de „Director”.
C.     Datele și elementele care au stat la baza recalculării, așa cum sunt ele menționate în corespondența prin care am primit decizia de revizuire contestată nu sunt corecte, în totalitatea lor, și nu pot constitui temei legal pentru revizuire.
a.       Decizia nr. 5...2 privind revizuirea pensiei în baza OuG nr.1/2011 a fost emisă pe baza „Datelor și elementelor care au condus la determinarea punctajului mediu anual și a stagiului de cotizare”, document nedatat și nesemnat, în care nu se menționează nici măcar unul dintre drepturile mele de plată, pe care le-am primit de-a lungul serviciului militar activ, așa cum sunt ele expres menționate în actul legal, la Art. 8. — (1) din Anexa 3 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 1/2011, care legiferează metodologia de calcul, respectiv: „a) solda lunară, inclusiv indexări, compensații, indemnizații de conducere/comandă, solde de merit prevăzute de legislația în vigoare la acea dată”, „b) sporurile și indemnizațiile acordate în sume fixe sau sub formă de procent din solda lunară sau din solda de funcție/solda funcției de bază, potrivit legislației în vigoare la acea dată”, „c) primele/premiile din cursul anului și cele anuale, acordate potrivit legislației în vigoare la acea dată” și așa mai departe.
                                                  i.      Legea, respectiv OuG nr.1/2011 face o distincție clară între salariu și soldă, deoarece le menționează distinct între sursele de venit lunar ce stau la baza revizuirii, ca urmare nu pot fi înlocuite una cu alta. În momentul în care Casa de Pensii a luat în calcul „salariul” în loc de „soldă”, nu se mai poate referi la fapte ce îmi aparțin, sau pe care să le recunosc, deoarece eu nu am primit niciodată salariu ca ofițer activ.
b.      Tot ceea ce se menționează în această listă cu „Date și elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual și a stagiului de cotizare” sunt „Salariul”, „Sporuri incluse în salariu”, „Sporuri vechime” și „Alte sporuri”. Sub fiecare dintre aceste „date și elemente” sunt trecute cifre asupra cărora se ridică imense semne de întrebare privind veridicitatea lor. Astfel:
                                                  i.      În coloana intitulată „SALARIUL” sunt trecute niște cifre urmate de bară și de observația „LUNAR” apoi de o liniuță și de observația „Militar”, în condițiile în care eu nu am primit niciodată, pe toată durata serviciului militar activ nici măcar un singur „salariu”, nici lunar, nici militar. Dacă sub acest „SALARIU” s-au trecut soldele primite de mine, fie ele de grad, de funcție sau de merit, atunci cel care a întocmit documentul a comis un fals în acte, având în vedere că numește solda ca fiind salariu, deși legea (OuG 1/2011), la articolul amintit mai sus, face o distincție clară între salarii de orice fel și solde.
                                                ii.      În coloana intitulată „SPORURI INCLUSE ÎN SALARIU”, pentru întreaga perioadă, de la prima lună ca elev al școlii militare până la data trecerii în rezervă este trecută exclusiv cifra „0” (zero), ceea ce este adevărat, deoarece eu, neprimind salariu, nu aveam cum să primesc nici sporuri incluse în acesta. Totuși, dacă prin salariu ar trebui să se înțeleagă veniturile realizate din soldă și altele asemenea, eu știu că am primit diferite sporuri incluse în remunerația respectivă, pe toată durata stagiului militar, sporuri care nu se regăsesc aici.
                                              iii.      În coloana intitulată „SPOR VECHIME”, pentru întreaga perioadă, de la prima lună ca elev al școlii militare până la data trecerii în rezervă este trecută exclusiv cifra „0” (zero), deși eu știu că am primit sporuri de vechime, începând cu al treilea an de serviciu ca ofițer activ și până la trecerea în rezervă.
Având în vedere faptele descrise mai sus, am ajuns la concluzia că această decizie de revizuire contestată aici a fost emisă cu încălcarea grosolană a legii și cu rea-credință, că datele și elementele care au stat la baza revizuirii, pe care nu le recunosc, sunt false și înscrise cu scopul de a-mi leza interesul legitim și statutul de ofițer în rezervă și de a mă determina să mă adresez forurilor românești și internaționale în drept să mă apere de asemenea abuzuri și să îmi facă dreptate.

Semnătura                                                                                           Data
                                                                                                            3 ianuarie 2011

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu